โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2015

91

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

123

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

5

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2015 ความหลากหลายของแมลงน้ำในป่าชายเลนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 74 Project 58 26 0 0
2015 ศึกษาความพึงพอใจ ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่มีต่อหลักสูตร การบริหารจัดการและการให้บริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การประเมินผลหลักสูตรและความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อภาควิชา ที่จบปีการศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 5 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์งานวิจัยของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2015 การนำเสนอพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2015 ปัญหาอุปสรรคและการจัดการการใช้เวลาว่างของนิสิตในหอพักหญิง ซอยพหลโยธิน 45 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ลักษณะการจัดการความเครียดของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 สถานการณ์ปัจจุบันทางอาชีวศึกษาในเวียดนาม สิงคโปร์และไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 โมเดลเชิงสาเหตุการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงในโครงการ TIMSS 2011 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 3 0 0
2015 การพัฒนา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนธุรกิจศึกษา: การผสานทักษะการคิดขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2015 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 1 0 0
2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 5 3 0 0
2015 การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเว็บเพื่อปรับโครงสร้างความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และนิสิตต่างคณะ ในรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู: กรณีศึกษารายวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูของนิสิตครูตามมาตรฐานคุรุสภา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 9 เขต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 การสำรวจความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 1 0 0
2015 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรครุศึกษาของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาครูภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 การพัฒนาคู่มืออาจารย์ในการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผุ้นำทางการบริหารการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2015 การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ผลของการเดินโดยกำหนดเป้าหมายที่มีต่อการลดน้ำหนักและสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การรับรู้ความเป็นผู้ใหญ่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2558) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2015 ของสะสม โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ ๓มิติเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์(หนึ่งก้าวสู่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของไทย) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 ผลการใช้หลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่จบปีการศึกษา 2558 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2015 สมรรถภาพทางกายของนิสิตวิชาเอกพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 ความคิดเห็นของคณุเกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสังคมของนักเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา ภาควิชาาอชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 การพัฒนาสมุดการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบค้นหาเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2015 The Development of Innovative Leadership Competencies through the use of leadership activities to promote innovative leadership หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูจบใหม่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ภาคปลายปี2557) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การศึกษาแนวคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเปลี่ยนแปลงแนวคิด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2015 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารการศึกษาด้วยกระบวนการสอนแนะและเป็นพี่เลี้ยง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ความดีและการทำความดีที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2015 พื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาตนเองผ่านกาเล่าเรื่องแบบสืบเสาะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพปฐมวัยในบริบทมิซูรีบนฐานสตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะลีลาศสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2015 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วยภาพลักษณ์และอาหารท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการประกอบอาหารไทย: วิทยาศาตร์ประยุกต์เพื่อการสอนการประกอบอาหารไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 สมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC) เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทยโปราณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 การสร้างเกณฑ์ประเมินทักษะดาบสองมือ สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การสร้างเกณฑ์การประเมินทักษะกีฬามวยปล้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 รูปแบบการบริหารการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเซือม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้บนความท้าทายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้โดยชี้นำตนเองแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 3 0 0
2015 การพัฒนารายวิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โครงการ สควค. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2015 ผลของการฝึกกระโดดเชือกที่มีต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกส้นเท้า และสุขสมรรถนะในหญิงวัยรุ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาโปรแกรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะกลไกของเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2015 ผลของการใช้โปรแกรมฝึกออกกำลังกายสเตปแอโรบิกแบบหมุนเวียนที่มีต่อระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการหกล้ม และพัฒนาความสามารถในการทรงตัวในสตรีวัยหมดประจำเดือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 45 Project 16 11 1 0
2015 การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2015 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสู่มหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรมการเรียนโดยใช้งานอาชีพเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การฝึกสอน(Coaching) การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์ (Kinect) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 0 0
2015 การจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูคณิตศาสตร์เพื่อสอนทักษะชีวิตแก่นักเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 Policies, Practices and Readiness for Mobility among Teacher Education Institutions in the ASEAN Region Towards Building a Facilitative Environment for ASEAN Integration หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ ๕ กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 แนวทางการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสำรวจการใช้ MOOCs ในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 แนวปฏิบัติที่ดีของวิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 เครื่องอบปลาแดดเดียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 1 0
2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูคณิตศาสตร์ เพื่อสอบทักษะชีวิตแก่นักเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ทางไอซีทีส่งเสริมโปรแกรมการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการยกระดับแรงงานฝีมือและคุณวุฒิทางการศึกษาผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ประเมินโครงการเครือข่ายประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชนไทย พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 1 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจเชิงจิตวิญญานเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้มีสมรรถนะที่ดีและมีคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 Aging and adaptability : a multicultural and multidisciplinary perspective หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2015 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูเพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 ศักยภาพและจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศที่มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 จุดแข็งและเส้นทางของอาหารไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การใช้การออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมทางกายทางเลือกในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในประเทศโปรตุเกส หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 2 0 0
2015 การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับโปรแกรมนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 มาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ(เพาะปลูกข้าวและเพาะปลูกข้าว) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0