โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2017

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

87

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 42 Project 16 6 5 0
2017 การเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของนิสิต ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชานิเวศวิทยาที่เน้นการทำวิจัยต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัย และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ผลการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงานของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2017 อัตลักษณ์อาเซียน: ศักยภาพและความเป็นไปได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับเกษตรกรในชนบทจังหวัดนครนายก ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: เรื่องการแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว ด้วยแบบทดสอบ MBTI หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 ผลของกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญา ที่มีต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ผลการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อกิจกรรมทางกายที่ยั่งยืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ในกรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การบูรณาการทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนิสิตครูสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การพัฒนานิยายด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการสื่อสาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนานิยายโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเป็ นเครื่องมือจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาการจัดการความรู้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดโดยการใช้การเขียนบันทึกสะท้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาการรับรู้ของผู้เรียนในประเด็นแอนดราโกจีและความพร้อมในการชี้นำตนเองในการเรียนรู้ตามประเภทของแรงจูงใจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 ชุดทดสอบ Shigella เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำดื่ม ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องวัดเวลาตอบสนองแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 สภาพและความต้องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวโน้มการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในช่วงวัยเด็ก ภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจของนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การทำสำเนาลวดลายที่ทำจากโลหะบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 1 0
2017 โครงการวิจัยสหสาขา: โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและ ลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแท้ตามแนวพุทธศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาความต้องการจำเป็นของครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดัับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างด้วยการเต้นรำเต้าเต๋อชิ่นชีที่มีต่อการพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของนักเรียน ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 สภาพและแนวทางการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับใช้กับนักเรียนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การนำความรู้ภูมิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดพร้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การประเมินผลโครงการครูดี ครูเก่ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชาหลักและวิธีสอนพลศึกษา สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูประจำชั้น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 เครื่องอบปลาแดดเดียวและเครื่องอบแห้งสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 4 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 45 Project 24 11 0 0
2017 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 1 0 0
2017 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2017 โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มประชากรเฉพาะต่อมาตรการและผลกระทบของการควบคุมร้านเหล้ารอบสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สถานะและข้อกำหนดในการจัดการเรียนรู้บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาเปรียบเทียบความมั่นใจ มุมมอง และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้ชุดสื่อความลับของพืชระดับปฐมวัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (์NCDs) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ:ด้านความรักชาติ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติระยะต้นแผน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การบริหารจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย:ความท้าทายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า : การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การนำแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในสถานศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนากรอบสมรรถนะดิจิตอลของบัณฑิตไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 1 0 0
2017 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลของศูนย์บ่มเพาะวิสากิจเพื่อการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ผลของโปรแกรมแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา ขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการการติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผุ้ประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการแนวทางการประเมินและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การเตรียมความพร้อมชุมชนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 STEM for 2TV (Science, Technology, Engineering, and Mathematics for Taiwan, Thailand, and Vietnam): A Joint Adventure in Science Education Research and Practice (STEM2TV) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 13 7 0 0
2017 แนวทางใหม่ในการสร้างความตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียน ด้านทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ประเมินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 มาตราฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศราฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวทางสำหรับการดำเนินการคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงชุมชน อาชีพ แหล่งเรียนรู้สู่การเรียนรู้เชิงอาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย สะตีมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 จิตสาธารณะผู้เรียนอาชีวศึกษา: แนวทางการพัฒนาในบริบทความเป็นพลเมืองโลก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0