โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2013

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

96

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

9

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2013 Forging Public-Private Partnership in Higher Education: New Paradigm of Practices to Promote a Creative Society หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 50 Project 21 22 0 0
2013 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 ปัญหาและความต้องการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 สมรรถนะครู กศน. ตำบล ในการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 โครงการวิจัยทักษะกระบวนการคิดของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในรายวิชาวิธีการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน ภาคต้นปีการศึกษา 2556 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 3 0 0
2013 การศึกษาการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 3 0 0
2013 มุมมองและความพร้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การพัฒนาคุณลักษณะครูปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรีในวิชาลีลาศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์: การศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ SITES2006 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 รูปแบบการใช้เวลาว่างของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างโดยการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโสตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ผลของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษ๋ะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดยการฝึกสอนแบบจุลภาคและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารผ่าน infographics หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การคิดเชิงมโนทัศน์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีอุปนัยผสานการสะท้อนคิดในรายวิชาพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 คุณลักษณะและภาวะผู้นำของครูอาชีวศึกษาเอกชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ภาวะผู้นำแบบทีม: คุณลักษณะเพื่อการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การศึกษาสมรรถนะของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลของวที่มีต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครูและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 ผลการะทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 แนวโน้มการจัดการอาชีวศึกษาของเทศบาลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศศึกษา และ โปรแกรมการศึกษาแบบนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การศึกษาสภาพปัญหาและโอกาสการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด สพป.ในเขตปริมณฑล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 ประสิทธิผลการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการค่ายผู้นำนันทนาการ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้กรณีตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง "ครูสมพรคนสอนลิง" หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2013 การศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในวิชาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2013 การเพิ่มระดับคุณภาพการเรียนรู้ผ่านการใช้ภาษาภาพและสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยภาพและเครื่องมือการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2013 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการว่ายนน้ำสะสมและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนว่ายน้ำของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบการแนะแนวให้ความดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (เอกสารอัดสำเนา) จำนวน 209 หน้า ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยร้อยละ 100 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 ผลการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่พบจริงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 ผลของการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกมินิเทนนิสที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตา และการทรงตัวของเด็กออทิสติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาตะกร้อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสารวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาว่ายน้ำท่าครอว์ลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การใช้เวลาว่างและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 ปัจจัยด้านนักเรียนและครูที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาชีววิทยาโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ในประเทศไทยและประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดห้าอันดับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 44 Project 8 9 0 0
2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การออกข้อสอบภาคความรู้ (Knowledge) การประเมินยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 ผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลฯิธิไฟเวอร์ประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่7 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเยาวชน ครอบครัวและชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 0 0 0
2013 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2013 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครตะวันตก ปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖(THEME เตือนภัยผ่านเลนส์) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2013 บทบาทสตรีกับพื้นที่ทางการเมือง โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีีและครอบครัว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ชุดโครงการวิจัย เส้นทางสู่การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาครเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 1 0 0
2013 การส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร ในกระแสการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างประสิทธิผลในการดำเนินธุรกรรมของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การส่งเสริมวิถีการกินและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ประเด็นปัจจุบันของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไนจีเรีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 1 2 0 0
2013 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0