โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2011

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

96

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 55 Project 15 10 1 0
2011 การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมนิสิตปริญญาตรีในรายวิชาบริโภคศึกษาภาคปลาย 2553 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนตามแนวอินทรีย์ 5: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนาใบงานฝึกวาดการ์ตูน สำหรับนิสิต ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อภาควิชาเทคโนโลยีก่ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553-2554 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจในงานของครูอาชีวศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 1 0 0
2011 Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในรายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2011 การพัฒนาการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการใช้แนวจิตตปัญญาศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การใช้เทคนิคการประเมินเพื่อนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาการวัดผลและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามในวิชาวิตวิทยาการศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 สังเคราะห์งานวิจัยนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปี 2548-2553 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การพัฒนามุมมองธรรมชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ของครูก่อนประจำการผ่านการฝึกงานวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประจำการผ่านการวิเคราะห์บันทึกภาคสนามของนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 กล่องแคลเซียมมหัศจรรย์ : นวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องแคลเซียมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การเรียนรู้จากฉลากโภชนาการเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้ว : นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มรายวิชาบริโภคศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคปลาย 2553 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometer’s Sketchpadของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การศึกษาอัตลัีกษณ์คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การอนุรักษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แลการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2011 Needs for competency development in the information technology utilization by the Vocational Education Commission college teachers, Central Region. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 State Implementation for Educational Technology of Ministry of Education which used to Administrate the School, Ayuttaya Province. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชานวัตกรรมและกระบวนเปลี่ยนแปลงทางอาชีวศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาชีวศึกษาโดยการเขียนอนุทินและการใช้แผนที่ความคิด (Ming mapping) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 ผลการเรียนรู้จากการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสอนเสริมในรายวิชาเทเบิลเทนนิส ระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 สมรรถนะด้านการใช้ไอซีที การใช้งานไอซีทีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวิชาชีพ และความท้าทายของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การสืบเสาะที่เน้นการสะท้อนความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2551 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม การพัฒนาอิเลคทรอนิกส์พอร์ตโฟลิโอในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2011 การศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2011 ค่านิยมที่มีต่อองค์ประกอบของกระบวนการการเรียนการสอนของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้ดีขึ้นโดยตารางเก้าช่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 อาชีวศึกษาทางไกล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
2011 การลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนปฐมวัย โดยใช้ชุดเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบการวัดและการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติการสอนสำหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และการใช้เกณฑ์ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 41 Project 20 5 1 0
2011 สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 15 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวโน้มของการดำเนินงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทย และโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.) ประจำปี 2553 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2011 แรงจูงใจในการสะสมตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการสร้างและพัฒนาแบบสอบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 บทวิพากษ์วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 แนวทางในการดำเนินงานทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การติดตามแลประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับผลลัพธ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาการอบรมกรรมการสหกรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2011 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทยThe Standard Curriculum Development of Computer and Internet Foundation in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของพนักงานบริษัทไทยวาโก้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2011 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2011 การลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในชั้นเรียนปฐมวัย โดยใช้ชุดเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับสูง) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนว) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูบรรณารักษ์) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การสังเคราะห์สาระการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาสำหรับคลังอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0