โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2019

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

60

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 40 Project 19 6 1 0
2019 E-Learning สําหรับการจัดการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางอาหาร (Food Literacy) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 การฝึกอบรมผู้นำร่องการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใน 1 วัน สำหรับบุคลากรช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 ประสิทธิภาพของการใช้หนังสือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง Augmented Reality (AR) เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 1 1 0
2019 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อระยะเวลาจุดเริ่มล้าและระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายในนักกีฬาแต่ละประเภท หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและชุมชน” ปีที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 2 0 0
2019 การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จ่ังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ประสิทธิผลของการเรียนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การวิจัยเพื่อหาระดับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เนตสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฎการณ์เป็นฐานสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวิชาชีพช่างเครื่องจักรกลเกษตรด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 โมเดลเชิงสาเหตุการใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 โมเดลเชิงสาเหตุการคงอยู่ในอาชีพ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 การเสริมสร้างทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาสำหรับห้องเรียนรายวิชาหลักการแนะแนว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2019 การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2019 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำนันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขภาพผู้บริโภค สำหรับนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับครู ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2019 ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 3 0 0 0
2019 การศึกษารูปแบบการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การพัฒนาแนวทางความร่วมมือภาครัฐและเอกชนของการจัดการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์และการจัดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่ภูเขาสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2019 การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาต้นแบบบันไดลิงอัจฉริยะสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของบันไดลิงอัจฉริยะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนพิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของครูประจำการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาโกล์บอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 12 1 0 0
2019 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดพร้าว หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การวิเคราะห์ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง เพศ ด้วยหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพอาหารบำบัดโรคตามมาตรฐานอาชีพกลุ่มธุรกิจบริการfด้านสุขภาพ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อระยะเวลาจุดเริ่มล้าและระยะฟื้นตัวหลังการออกกำแลังกายในนักกีฬาแต่ละประเภท หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาความอยู่ดีกินดีของผู้สูงอายุ: ปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง ขายเอง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิต-นักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 1 1 0 0
2019 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะครูอาชีวศึกษาทหารในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา กระทรวงกลาโหม หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติอาชีพช่างไม้ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การพัฒนาแบบประเมิน เกณฑ์ปกติระดับชาติ และฐานข้อมูลการประเมินความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนช่วงรอยเชื่อมต่อปฐมวัยสู่ประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและ ควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2562. หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การพัฒนาชุดพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานสําหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันผลิตครู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2019 การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ประเมินหลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ประเมินโครงการ (Proposal)การให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาระบบการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบองค์รวมในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 4 0 0 0
2019 อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการเผชิญความเครียดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อบุหรี่ของนิสิตครูในพื้นที่กรุงเทพ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0