โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2020

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 0 0 0
2020 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาจิตวิทยาวัยเด็กในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพธ์สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง: นวัตกรรมการจัดอาชีวศึกษาตามแนวคิดเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานผสานการคิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยของรัฐ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2020 การกลั่นแกล้งทางวาจา ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 4 0 0
2020 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: สำหรับสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพื่อรองรับการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนและผู้ปกครอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Farm) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 4 0 0
2020 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0