การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์