ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical & Psychological Health of Thai University Students.", Kasetsart Education Review, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 33-38
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตตวิสัยกับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนิสิต-นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย", The 28th ACHPER International Conference – A Defining Time, which incorporates the annual Victorian Conference , 28 พฤศจิกายน 2013, Melbourne, Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
2013 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Olympic Legacy:How can we encourage Thai University Students in Sports?", 10th INTERNATIONAL SESSION FOR EDUCATORS AND OFFICIALS OF HIGHER INSTITUTES OF PHYSICAL EDUCATION, 25 กรกฎาคม 2013, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก