อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, "แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ผลิตและผู้บริโภค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย