กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย