กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

Publish Year International Conference 4
2013 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ปานเทพ ลาภเกษร, "การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ", International Conference on Education, Psychology and Society (ICEPAS 2013) , 26 - 28 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ปานเทพ ลาภเกษร, "Supporting Strategies towards Integration of ICT in Learning Process of Small-size Schools in Thailand, Faculty of Education, Kasetsart University", The International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT): Good Practices from National and International Perspectives , 15 - 17 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐอินเดีย
2009 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ปานเทพ ลาภเกษร, "กลยุทธ์การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ", Educational Research Association of Singapore, 19 - 20 พฤศจิกายน 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exI Gusti Ngurah Darmawan, "A Pilot Project in Thai ICT Schools to Promote Students’ Critical Thinking Skills ", 1st International Conferrence on Educational Reform 2007, 9 - 11 พฤศจิกายน 2007, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ปานเทพ ลาภเกษร, "การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 HadYai Symposium 2013, 10 พฤษภาคม 2013, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา ประเทศไทย