การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย