การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์", International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks, 1 - 3 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย