การบริหารจัดการโครงการเรียนล่วงหน้าและทิศทางการจัดการสำหรับประเทศไทย