คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ