โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ (Social dance) รหัสวิชา 01175143 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ", Sangsaeng No.33, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 33, เมษายน - พฤษภาคม 2012, หน้า 17-19