การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษระของนักวิจัยอันพึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา", วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 55-68
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "An Instructional Guideline for EnhancingGraduate Students’ Desirable Researcher Characteristics: A Case Study in Social Science", ICASS2011, 19 - 20 มีนาคม 2011, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูนักวิจัย กรณีศึกษาครูประถมศึกษาคนหนึ่ง", ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49, 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย