การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสอนทางไกลของครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดของไทย และประเทศฟิลิปปินส์