สภาพการนำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก