การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต: ศึกษากรณีภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 13-22
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, "Skill dimensions of Thai-workforce by the perception of the entrepreneur the industrial section, Thailand", The thrid SNRU International Conference on Cooperation for Development on the EAST-WEST Economic Corridor, 3 กันยายน 2010, สกลนคร ประเทศไทย