การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป้นฐานในทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education)

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานตามหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education)", The 7th International Conference on Developing Real-Life Experiences : Education Reform Through Teaching Strategies (ERTS), 7 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exณัฐพล แซ่โง้ว, exสิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์, exกิตตินาถ วรรณิสสร, "เครื่องสกรีนกิ๊บไซส์ติดไม้แขวนเสื้อกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, exจังหวัด เจริญสุข, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณชิ้นงาน CAD 3 มิติ ด้วยวิธี Skeletonization", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย