การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2 เพื่อจัดการเรียนการสอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exRichard K. Coll, exดร.จรรยา ดาสา, "The influence of educational context on science learning: a cross-national analysis of PISA", Research in Science & Technological Education, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, เมษายน 2010, หน้า 3-24