กระบวนการเสริมสร้างอาชีพจักสานปลาตะเพียนใบลาน บนพื้นฐานการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเมือง