การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว