ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย