การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทาง การตลาดเพื่อยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย