กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมและของเล่นพื้นบ้านของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน