โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ พ.ศ.2546- 2551