รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "ทรรศนะที่มีต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 113-129