การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Publish Year National Journal 1
2015 exดร.ลาวัลย์ ภักดีลิขิต, inนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างทองไทยอย่างยั่งยืน", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 115-126