บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Integration of Health Media to Increase Knowledge and Attitude of Healthcare of People in Southern Border Provinces", International Conference of Educational Technology at Istanbul University, Turkey, 26 พฤษภาคม - 2 ธันวาคม 2011, Istanbul สาธารณรัฐโปรตุเกส