การประเมินศักยภาพและบทบาทการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์