ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2009

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Developing Good Management System to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 90-97
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exSeiichiro Isobe, "Effect of Milling Process on Functional Properties of Legumes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-7
2009 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", Journal of Food Engineering, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2009, หน้า 54-61
2009 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2009, หน้า 2183-2188
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", International Food Research Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 571-580
Publish Year National Journal 1
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "Quality of bread added turmeric(Curcuma longa):powder, essential oil and extracted residues", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2009, หน้า 690-701

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exสุนารี ถ้ำกระแสร์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Pasting properties of modified corn grit from extrusion process", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSeiichiro Isobe, "Optimization of functional egoma (Perilla flutescens var. flutescens) leaf snack producttion", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Optimization of extrusion process for developing cereal based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders ", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei
2009 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Study on Nutritional and Utilization of Some Indigenous and Cultivated Edible Mushrooms in Thailand", international Symposium on Laboratory Animal Science 2009 (IlAS 2009 ), 26 - 29 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exผศ.ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนายวายุห์ สนเทศ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Low-Sugar Lime juice flavored papaya jam ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences in collaboration with Kasetsart University, Thailand , 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), exนางมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "The enchaning of food safety management system for SME food industry in Thailand through "Pre-HACCP"", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล, "คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Antioxidant activity and phenolic content of some spicy Thai foods: Effect of thermal treatment", 4 th International Conference on Polyphenols and Health (ICPH2009), 7 - 11 ธันวาคม 2009, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition, 4 - 9 ตุลาคม 2009
Publish Year National Conference 3
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Oxalic Acid in Bamboo Shoots", 19th International Congress of Nutrition , 4 - 9 ตุลาคม 2009, ไบเทค บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "Antioxidant capacity, total phenolic content and nutritional composition of Asian foods after thermal processing", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), 4 - 9 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2009]