ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 304-307
2015 inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exProfessos Dr. Witoon Prinyawiwatkul, "Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion process", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 490-496
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its products.", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 265-277
2015 exMayachiew, Pornpimon, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exDevahastin, Sakamon, "Physicochemical and Thermal Properties of Extruded Instant Functional Rice Porridge Powder as Affected by the Addition of Soybean or Mung Bean", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 80, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า E2782-E2791
Publish Year National Journal 1
2015 exนางสาววราภรณ์ สกลไชย, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "คุณค่าทางโภชนาการและโภชนเภสัชของหน่อไม้ไผ่บงหวาน (BAMBUSA BURMANICA GAMBLE) และหน่อไม้ไผ่รวก (THYSOSTACHYS SIAMENSIS GAMBLE)", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 169-178

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2015 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, "Product development of seasoning vegetable sheet", Asean Food Conference 2015 Philippines, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of snack food from germinated brown rice and pumpkin flour using extrusion process", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015, 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Development of black glutinous rice beverage", The 14th ASEAN Food Conference " THE BIGGER PICTURE: ONE ASEAN THROUGH FOOD TECHNOLOGY ", 24 - 26 มิถุนายน 2015, Pasay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "Optimized pre-gelatinized germinated brown rice for application in improving textural characteristics of instant drink produced from extrusion process", The 12th Asian Congress of Nutrition , 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015), 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Jerusalem artichoke powder as oil replacement on the particle size and rheological properties of emulsion", 12th Asian Congress of Nutrition (12th ACN), 14 - 18 พฤษภาคม 2015, โยโกฮาม่า ญี่ปุ่น
2015 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Comparison of puncture and shear methods in assessing firmness of farmed tilapia (Oreochromis niloticus), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), and sheatfish (Micronema bleekeri) fillets: effects of muscle fat content and refrigeration", 29th EFFoST International Conference Proceedings, 10 - 12 พฤศจิกายน 2015, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2015 inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Effect of chitosan on physical and chemical properties of meatball", 12th Asian Congress of Nutrition, 14 - 18 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Physical, chemical and functional properties of whole grain, corn grit and nixtamalized product from high anthocyanin corn hybrid (KPSC 903)", 12th Asian Congress of Nutrition, 15 พฤษภาคม 2015, Yokohama ญี่ปุ่น

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 12
2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน", นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมเลือดสัตว์อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "องค์ประกอบกล้วยชนิดผงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม", สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 2015
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เครื่องดื่่มมันเทศผสมน้ำผลไม้และน้ำข้าวหมาก", Kasetsart University, 2015
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมข้าวเหนียวดำ", Kasetsart University, 2015
2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2015
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำถั่วเหลืองและน้ำงาดำ", Kasetsart University, 2015
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำแครอท", Kasetsart University, 2015
2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเลียนแบบหมูแผ่นกรอบเจที่มีส่วนประกอบของแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันผสมกลูเตนข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2015]