Conference

การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
35th Congress on science and technology of Thailand
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2009
อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-
-