ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2012

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2012 inนางสาวอรวรร ตติรัตน์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exKerr, WL, "Physicochemical properties of extrusion-modified konjac glucomannan", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 87, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 1545-1551
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนายวินัศ ภูมินาถ, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, "Citric Acid Sweet Potato Extraction BeveragesContaining Grape Juice and Fermented Glutinous Rice Syrup", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2012, หน้า 353-359
2012 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Effect of Boiling on Anhydrobarakol Content of Khilek (Siamese cassia) Young Flowers", Pakistan Journal of Nutrition , ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1125-1130
2012 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, "Influence of thermal sterilization on antioxidant capacity and total phenolics of spicy Thai foods", Kasetsart J. (Nat. Sci.) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 451-460
Publish Year National Journal 4
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ของพืชบางชนิดที่เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงเขียวหวานต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2012
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากนำนมข้าวยาคูผง", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1-10
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 293-296
2012 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 166-176

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2012 exนส.ปาริสุทธิ์ สรงทิพย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exW. Prinyawiwatkul, "Extrusion conditions affect physicochemical properties of snacks made from germinated brown rice flour", IFT Annual Meeting 2012, 25 - 28 มิถุนายน 2012, ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "THE EFFECTS OF EXTRUSION CONDITIONS ON THE RESISTANT STARCH AND PRODUCT CHARACTERISTICS OF THE YELLOW PEA GRITS AND BROKEN RICE-BASED EXPANDED SNACK", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon City สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "Chemical Composition, Fatty Acids and Total Phenolic Compound of Sesame Seeds", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง", Burapha University International Conference 2012 (BUU2012), 9 - 11 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "PROCESS DEVELOPMENT AND SHELF LIFE EVALUATIONS OF PRECOOKED TENDERNESS CHICKEN BREAST", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 5
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "การหาและการสกัดฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแก่นตะวัน", The 6th Thailand Congress of Nutrition (6th TCN), 10 - 12 กันยายน 2012, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เอกลักษณ์และปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสมุนไพร", งานประชุมวิชาการวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท.38) , 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Nutritive and Functional Properties of Commercial Instant Jasmine Rice Porridge", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ประเทศไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของความร้อนที่มีต่อฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของพืชตระกูลแตงบางชนิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสิริน์ชนา วิวัฒน์ศิริพงศ์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2012, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2012]