ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2019

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2019 exSeetapan, N., exLimparyoon, N., exYooberg, R., exLeelawat, B., inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Influence of addition of extruded rice flour on preparation and quality of fresh gluten-free yellow alkaline noodles", Journal of Cereal Science, ปีที่ 90, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exMilasing, N., inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhuwijitjaru, P., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Physical and chemical properties, antioxidant capacity, and total phenolic content of xyloglucan component in tamarind (Tamarindus indica) seed extracted using subcritical water", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, มกราคม 2019, หน้า 1-10
2019 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exสโรชา แดงสิริ, "Development of Ready-to-Eat Color Rice Product Enriched With Natural Amino Acids", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2019, หน้า 56-63
2019 exเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exProf. Witoon Prinyawiwatkul, "Healthy brown rice-based extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contents", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 43, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 3
2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลของวิธีการโม่ต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 311-325
2019 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "อิทธิพลของการโม่ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบปลอดกลูเตน", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 81-92
2019 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีม่วงเพื่อสุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 57-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of tamarind (tamarindus indica) kernel powder on characteristic of extruded riceberry snack", ICEF13-International Congress on Engineering and Food, 23 - 26 กันยายน 2019, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "ซุปข้าวโพดสีม่วงกึ่งสำเร็จรูปแบบผงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "เครื่องดื่มรังนกกึ่งสำเร็จรูปกลิ่นใบเตยและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร", Kasetsart University, 2019
2019 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, "ผลิตภัณฑ์ผงถั่วเหลืองเพาะงอกและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2019]