ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, exVayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 79-87
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวายุห์ สนเทศ, "Iron Fortification in Developing of Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 360-366
2008 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรร ตติรัตน์, exMuadklay, J, "Use of centrifugation-filtration for determination of syneresis in freeze-thaw starch gels", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 143-147
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of extrusion conditions on the physical and functional properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leaves", Food Science and Technology Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, กันยายน 2008
2008 inนางสาวสุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of instant noodles from high-iron rice and iron-fortified rice flour", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2008, หน้า 713--721

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) Leaves", 14th World Congress of Food Science & Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "influence of sterilization heat to antioxidant capacity and antimutagenicity of central and southern foods of Thailand", the 2 nd International Conference on Natural Products for Health and Beauty , 17 - 19 ธันวาคม 2008, พะเยา ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, exกฤษณะ เต็มตระกูล, "Use of Sunflower Meal in Dried Mixtures for Snack Production", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวธาตุเหล็กสูงสำหรับการพัฒนาโจ๊ก", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวายุห์ สนเทศ, "The effect of extrusion conditions on the physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs ", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSeiichiro Isobe, "Optimization of Functional Japanese Green Tea Snack Production", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวรัศมี ศุภศรี, inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การลดปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์กล้วยหักมุกทอดกรอบ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "การผลิตและคุณค่าทางอาหารของเนยจากเมล็ดทานตะวันผสมกับเมล็ดถั่วลิสง", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3 , 3 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2008]