ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2007

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2007 inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, exประนอม เดชวิสิฐสกุล, exธีรวุท ปิ่นทอง, exวุฒิชัย นุตกุล, exดาราวรรณ ปิ่นทอง, "การใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่กระทง", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 39-64
2007 inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "การเปลียนแปลงชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักยอในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำลูกยอ", วารสารสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 95-104
2007 inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนางไพลิน ผู้พัฒน์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 307-312

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Iron fortification in developing of extruded Thai rice snack", The 10th Asean Food Conference'2007, 20 - 23 สิงหาคม 2007, กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 มกราคม 2007, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exMakiko Takenaka, exItaru Sotome, exKazuko Nanayama, exSeiichiro Isobe, "Development of functional cereal and bean products by extrusion processing", 36th UJNR Cooperative Program in Natural Resources Food and Agriculture Panel, 21 - 26 ตุลาคม 2007, Tsukuba, Ibaraki ญี่ปุ่น
2007 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, inนายวายุห์ สนเทศ, "Effects of Extrusion Conditions on the Properties of Rice-based Expanded Snack with Iron Fortification ", The 2th International Conference on Rice for the future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, "การพัฒนาการผลิตพริกแดงป่นในภาชนะบรรจุสู่เชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเสนอใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรมเกษตรว วันที่ 29 ก.ค.51 (เสนอเอง/ภาคโปสเตอร์), 18 - 20 ตุลาคม 2007, ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exผศ.ดร.บัณฑิต อินนวงศ์, exผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร, "Antioxidant and Antimicrobial Activity of Crude Catechins from Thai Green Tea (Camellia sinensis) in Mechanical Deboned Chicken Meat", International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 19 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2007]