ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2017

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn", Food Science and Nutrition Studies , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2017, หน้า 104-113
2017 exJang, H, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, exPark, WJ, exHeo, HJ, exKim, DO, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKim, TJ, exJung, SH, exLee, CY, "Phyllanthus emblica L. (Indian gooseberry) extracts protect against retinal degeneration in a mouse model of amyloid beta-induced Alzheimer's disease", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 330-338

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2017 exภัทรสุดา น้ำทองไทย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion", Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "Effect of extrusion process on physical and functional properties of bean powder and pectin mixtures", The 6th Burapha University International Conference 2017 , 3 - 4 สิงหาคม 2017, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "การพัฒนาข้าวโพดงอกและหมักเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ", Food Innovation Asia Conference 2017, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 exนายทศพล ลิมศรีเพชร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "ปริมาณที่เหมาะสมของข้าวไรซ์เบอร์รี เห็ด และความชื้น สำหรับส่วนผสมหลักในโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ, 25 - 26 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดพฤกษเคมี", อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต Healthy Diet for Life ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, 10 - 12 ตุลาคม 2017, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2017]