ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2014

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2014 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "The acidity enhancement in extraction of anthocyanin and color of rambutan peel", The Journal of Food Technology, ปีที่ 106, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2014, หน้า 220-226
2014 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 713-722
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
2014 exอิทธิพร แก้วเพ็ง, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exRoudaut, G., exมุฑิตา มีนุ่น, "The optimization of extrusion condition of Phatthaiung Sungyod rice extrudate: a preliminary study", International Food Research Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 2395-2300

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, exนางอัญชนา กำลังหาญ, "Effect of glycerol on characteristics of carrot (Daucus carota) fruit candy", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "Effect of fish meat ratio, washing and cooking process on texture of fish ball from short-bodied mackerel (Rastrelliger brachysoma)", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, "The Characteristics of Dried Bamboo Shoot with and without Ya-nang (Tiliacora triandra ) Leaves", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, โรวแรมเดอะอิมเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, exPakinee Akkaravessaring, "Development of Rice Beverage from fermented germinated rice with Lactic acid bacteria", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "Optimization of extrusion conditions impact on physical properties of instant beverage powders based on precooked split mungbean", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวสมจิต อ่อนเหม, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, "การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย สงขลา ประเทศไทย
2014 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour (KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Effect of heat, sucrose and sodium metabisulfite on dried coconut strips", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference , 26 - 27 มิถุนายน 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2014 inนางชิดชม ฮิรางะ, "กรรมวิธีการผลิตผงลูกยอและผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีการผลิตดังเกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2014]