ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 253-265
2020 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Rheological, Tribological, and Sensory Analysis of Coconut-Oil-Modified Coconut Milk Kefir", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 496-503
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSudhir K. Sastry, exWarangkana Srichamnong, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction", LWT, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110112-1-10
Publish Year National Journal 4
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโตเดกทรินเอสเทอร์ร่วมกับ Tween 80 ต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของอิมัลชันเครื่องดื่ม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1780-1794
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, exSarinya Sangkasanya, exPavinee Nuamvichit, ex Sudarat Paothai, ex Kanjanas Wannapak, "การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ดผสมสารสกัดจากเปลือกส้มจี๊ดพร้อมดื่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 325-335
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแป้งเมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2236-2248

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exอรุณวดี สุขชุ่ม, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยชนก กันตรง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมแป้งกล้วยดิบและแป้งข้าวโพดสีเหลืองต่อคุณภาพของสปาเกตตีปราศจากกลูเตน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2020]