ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction and Powder Product of Fructo-oligosaccharide from Jerusalem Artichoke", Journal of Food Science and Engineering , ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 141-148
2013 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Calcium Bioavailability of Textured Vegetable Protein Fortified with Calcium", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 760-767
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on serum lipids in rats", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 833-836
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Production and Shelf-Life of Low Sucrose Lime Juice Papaya Jam", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 870-878
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรณพ ทัศนอุดม, exยศยา ทุริสุทธิ์, exจานุลักษณ ?ขนบดี, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนางชิดชม ฮิรางะ, "การลดสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกชี้ฟ้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 295-298

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, อำเภอเมือง หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, "Effect of Extraction Conditions on Physical Properties of Inulin Powder from Jerusalem Artichoke Tuber.", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองหนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Production and sensory evaluation of white dragon fruit beverage", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 9 - 11 กันยายน 2013, singapore expore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
2013 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "Effects of germinated soybean on protein efficiency ratio in rats", The 13th ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "Effect of Foaming Technique on The Drying Curve and Color of Tomato Powder", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region”, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
2013 exSheree Ahmadi Pirshahid , inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Effects of Golden Oyster Mushroom Content and Feed Moisture Content on Qualities of Extruded Snack", The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013 "Multidisciplinary Studies on Sustainable Development", 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDae-Ok, "Antioxidant Capacity and Protective Effect of Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica Linn.) Fractions on Neuronal PC-12 Cells", Innovations in Food Science for Human Well-Being, 28 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel", The 13th Asean Food Conference 2013 , 9 - 11 กันยายน 2013, Maxtria สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชอบของผู้บริโภคต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวไขมันตํ่าโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม", การประชุมวิชาการอตุสาหกรรมเกษตร สจล. ครัง้ ที่ 2, 30 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 7
2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, exนางอัญชนา กำลังหาญ, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, "หน่อไม้แช่อิ่มอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2013
2013 inนางสาววราภรณ์ สกลไชย, inนางชิดชม ฮิรางะ, exนางอัญชนา กำลังหาญ, "หน่อไม้หย็องและวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2013
2013 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "ผลิตภัณฑ์แยมผัก", Kasetsart University, 2013
2013 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "เครื่องดื่มถั่วเขียวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง", Kasetsart University, 2013
2013 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเปลือกเงาะ", Kasetsart University, 2013
2013 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "กรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก", Kasetsart University, 2013
2013 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "สูตรอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีรำข้าวสกัดนำ้มันเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2013]