ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatment", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 2209-2219
2022 inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Quality improvement of refrigerated ready-to-eat cooked brown rice by adding gellan gum and trehalose with ohmic heating compared to conventional cooking method", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Effect of the Addition of Soybean Residue (Okara) on the Physicochemical, Tribological, Instrumental, and Sensory Texture Properties of Extruded Snacks", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2022 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวศิริพร ตันจอ, "สูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวที่มีสี และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด, 2022
2022 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "อุปกรณ์ผูกลวด", Kasetsart University, 2022
2022 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, "หม่ำที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2022]