ผลงานฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, exGohtani, S., "Effect of sucrose on phase behavior of aqueous phase/polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester (Tween xx)/vegetable oil systems and food nano-emulsification using low-energy methods", Journal of Food Engineering, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 119-128
2016 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, exGohtani, Shoichi, "Effect of temperature on low-energy nano-emulsification and phase behavior in water/polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester (Tweens (R))/vegetable oil systems", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 101-109
2016 exKanda Rodchuajeen, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSomchart Soponronnarit, exSakamon Devahastin, "Stabilization of rice bran via different moving-bed drying methods", Drying Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 15, กันยายน 2016, หน้า 1854-1867

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, "ผลของการต้มต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอลในบางส่วนของขี้เหล็ก", พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, exนฏกร ดวงดี, "ผลของการต้มด้วยน้ำต่อลักษณะทางกายภาพของสารสกัดจากใบหญ้าหวาน", การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์, 15 ธันวาคม 2016, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=10&BudgetYear=2016]