Conference

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34
ชาติ
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ.อุดรธานี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงโดยใช้วัตถุดิอ้อยในพื้นที่,1 พ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำอ้อยสุธาทิพย์พัฒนา จ.สิงห์บุรี การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดงชนิดน้ำตาลเม็ด,1 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มน้ำตาลอ้อย จ.นครสวรรค์ การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำตาลทรายแดง,2 ธ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลจาก แหล่งทุน :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช,25 พ.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์การศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน ในโครงการพระราชดำริ จังหวัด นครนายก การใช้ประโยชน์ :การฝึกบรรยายและฝึกปฏิบัติ การผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง,16 ก.พ. 2016 - 16 ก.พ. 2016