Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.A.(Classical Chinese Literature), Peking University, จีน, 2542
  • Ph.D.(Classical Chinese Literature), Nanjing University, จีน, 2547

  Expertise Cloud

  4PBL modelChineseChinese LanguageChinese manuscriptsChinese StudiesChinese-Thai and Thai-Chinese interpretationChinese-Thai language translationEight-Hundred Concubine Kingdominterpreter in courtNumber translationPresent SituationProspectThai-Chinese interpretingthe Doctrine of Meanthe Virtuous WayTranslationTruthfulnessกบฎกลวิธีการแปลกวนฮั่นชิงการจดบันทึกในงานล่ามการแปลการแปลตัวเลขการแปลบทขยายการแปลภาษาจีน-ไทยการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยการแปลส่วนเสริมการแปลเอกสารประวัติศาสตร์การเรียนการสอนกิมย้งความสัมพันธ์คัมภีร์จงยงซ้องกั๋งซีฮั่นเหยี่ยนอี้ตั้งฮั่นธรรมวิถีธุรกิจการพิมพ์นิทานพื้นบ้านนิยายนิยายอิงพงศาวดารจีนแนวทางการแปลปาไป่สีฟู่กั๋วไป้เย่ว์ถิงแผ่นดินไหวในถังซานพาดหัวข่าวจีนวัคซีนพุทธศาสนาเพลงไทยทานองจีนภาพยนตร์ภาพยนตร์จีนร่วมสมัยsภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของตัวละครภาษาจีนเมิ่งเจียงหนี่ว์ราชวงศ์หมิงราชวงศ์ฮั่นร้านน้ำชาเรื่องราวของเหลยเฟิงแรงกดดันทางชนชั้นsแรงจูงใจละครใต้ลัทธิขงจื่อล้านนาล่ามไทย-จีนล่ามในชั้นศาลวรรณกรรมจีนวรรณกรรมจีนร่วมสมัยวรรณกรรมเยาวชนวรรณกรรมสอนสตรีจีนวรรณกรรรมจีนวัฒนธรรมขงจื๊อ The Women's Admonitionsวัฒนธรรมจีนวาทกรรมการเมืองสังคมจีนวิธีและเทคนิคในการแปล วิศวกรรมเรือวีรบุรุษเว่ยฮุ่ยศาลเจ้า Cultural Knowledgeศาลเจ้าจีนในไทยสตรีกับอำนาจการปกครองสถานที่สาธารณะสถานะสัมพันธบท Adaptationสามศาสนาสาเหตุของข้อผิดพลาดสำนักพิมพ์แจ่มใส Chinese Romantic Novelsสี่จตุรปกรณ์หมิงสือลู่ Lannaหยังเชิ่นซินหลงฮุ่ยหลันฉือลู่หลักและข้อควรระวังในการแปลหลี่ว์โฮ่วหลุนอี่ว์หวาเหวินเค่อเปิ่นเหลยเฟิงเหลาเส่อองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอาชญนิยายสะท้อนสังคม The Gone Childอี๋ว์เจิ้นอุดมการณ์ทางเพศเอกสารโบราณจีน

  Interest

  ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์
  • ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์ภาษา
  • ก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ย. 2558 - ม.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาดนตรี (รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รักษาราชการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะมนุษยศาสตร์
  • มิ.ย. 2549 - ม.ค. 2551 ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ พ.ศ. 2549

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 17 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)