การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2008

69

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

205

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

164

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

23

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 201
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,19 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,4 มี.ค. 2008 - 16 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,15 ธ.ค. 2008 - 28 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,9 มิ.ย. 2008 - 21 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053316 ชื่อวิชา Biopolymer Science,3 พ.ย. 2008 - 24 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 057534 ชื่อวิชา Art Neural Network & Appli in Agro-Indust,1 ก.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054552 ชื่อวิชา Specialty Nutritional Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052415 ชื่อวิชา Laboratory in Food Biochemistry & Analysis,19 ส.ค. 2008 - 21 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052315 ชื่อวิชา Laboratoty for Principles of Food Analysis,7 ม.ค. 2008 - 8 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054591 ชื่อวิชา Research Methods in Product Development,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051565 ชื่อวิชา Advanced Enzyme Technology,5 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051565 ชื่อวิชา Advanced Enzyme Technology,12 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 29 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,6 ต.ค. 2008 - 27 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,2 มิ.ย. 2008 - 1 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054599 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,4 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,4 ส.ค. 2008 - 29 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,8 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,10 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Production Process of Hydrolysate from Steam Explosion of Oil Palm Trunk for Xylitol Fermentation แหล่งทุน :สวพ,3 มี.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054598 ชื่อวิชา Special Problems,22 มิ.ย. 2008 - 23 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดสารจากพืชขั้นพื้นฐาน ,20 ต.ค. 2008 - 22 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053631 ชื่อวิชา Analytical Packaging Systems,2 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,17 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,3 ส.ค. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,18 มิ.ย. 2008 - 18 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056483 ชื่อวิชา Starch Technology,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051487 ชื่อวิชา Alcoholic Beverage Technology,2 ก.ย. 2008 - 16 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,3 พ.ย. 2008 - 6 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Rice Flour by Alteration Its Calorimetric Profile for Rice noodle’s Quality แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,4 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์จากใบสบู่ดำ,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน แหล่งทุน :สวพ.ผ่านโครงการเคยูไบโอดีเซล,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054452 ชื่อวิชา Lab. in Techniques for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054449 ชื่อวิชา Manage. of Raw Material Quality in Agro-Ind.,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,6 ก.พ. 2008 - 9 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,10 มิ.ย. 2008 - 18 มิ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051487 ชื่อวิชา Alcoholic Beverage Technology,2 ก.ย. 2008 - 16 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Jasmine Rice for Instant Rice Process Development. แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 18 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,18 ส.ค. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Rice Product Concepts Development for British, French, Dutch and Belgian Consumer using Conjoint Ana แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ,28 มี.ค. 2008 - 30 มี.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Epoxidized natural rubber for adhesive applications,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มฯ แหล่งทุน :สำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,1 ต.ค. 2008 - 24 มิ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,30 ต.ค. 2008 - 30 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มต้านจุลินทรีย์ แหล่งทุน :สวทช.,4 ส.ค. 2008 - 31 ส.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 057597 ชื่อวิชา Seminar,2 ธ.ค. 2008 - 2 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อ แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053315 ชื่อวิชา Physico-Chemical Analysis of Materials,8 ธ.ค. 2008 - 15 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ,28 มี.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์,28 มี.ค. 2008 - 30 มี.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053316 ชื่อวิชา Biopolymer Science,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ของกากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพร สำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน,3 ก.ย. 2008 - 7 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :16th IAPRI World Conference on Packaging ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Development of poly(lactic acid)-starch resins for food packaging,8 มิ.ย. 2008 - 12 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053316 ชื่อวิชา Biopolymer Science,3 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลการแกว่งตัวของอุณหภูมิระหว่างการขนส่งที่มีต่อคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งในภาชนะบรรจุปรับสภาพ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 26 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ,28 ส.ค. 2008 - 28 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,17 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,10 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite. แหล่งทุน :สกว.,17 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403557 ชื่อวิชา Chemistry & Chemical Techno of Pulp & Paper,1 ต.ค. 2008 - 1 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดกิ่งสบู่ดำด้วยไอน้ำ แหล่งทุน :สวพ,1 ก.ย. 2008 - 15 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดกิ่งสบู่ดำด้วยไอน้ำ แหล่งทุน :สวพ,3 มี.ค. 2008 - 21 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ แหล่งทุน :สวพ,4 มี.ค. 2008 - 22 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,11 ธ.ค. 2008 - 8 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค Vibr,13 มิ.ย. 2008 - 13 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :In The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด,10 พ.ย. 2008 - 14 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :In The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด,10 พ.ย. 2008 - 14 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,3 มิ.ย. 2008 - 28 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและตุณสมบัติของ Polylactic acid (PLA)/epoxidized natural rubber/organoclay นาโนคอมโพสิท แหล่งทุน :วช.,2 เม.ย. 2008 - 2 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,27 มี.ค. 2008 - 27 มี.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราเส้นใยสีขาวสายพันธุ์คัดเลือกในอาห แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,6 ต.ค. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,6 ต.ค. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Quality of Thai jasmine rice by using confirmatory factor analysis แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,4 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :In The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Determination of moisture content and water activity of Thai potato snack food by NIRS,10 พ.ย. 2008 - 14 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอ แหล่งทุน :สวพ.มก.และสกอ,18 ม.ค. 2008 - 17 ก.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052444 ชื่อวิชา Food Plant Sanitation,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052445 ชื่อวิชา Hazard Analysis & Critical Control Point,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตขนมปังกลิ่นรสขมิ้น,20 พ.ย. 2008 - 24 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation แหล่งทุน :สกว,7 เม.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,1 พ.ย. 2008 - 30 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,2 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,3 พ.ย. 2008 - 30 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation แหล่งทุน :สกว,2 เม.ย. 2008 - 30 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation แหล่งทุน :สกว,3 พ.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation แหล่งทุน :สกว,7 เม.ย. 2008 - 25 ม.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,3 มี.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,2 ม.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,4 พ.ย. 2008 - 30 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,8 ก.ย. 2008 - 22 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,7 ม.ค. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,8 ม.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,7 ม.ค. 2008 - 2 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054691 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Prod. Devel.,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051561 ชื่อวิชา Gene Technology,25 ส.ค. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052482 ชื่อวิชา Technology of Edible Fats & Oils,27 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052482 ชื่อวิชา Technology of Edible Fats & Oils,15 ธ.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052325 ชื่อวิชา Innovations in Food Processing,5 พ.ย. 2008 - 10 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก แหล่งทุน :สกว โครงการ IRPUS,20 พ.ย. 2008 - 27 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419598 ชื่อวิชา Special Problems,27 ต.ค. 2008 - 2 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054491 ชื่อวิชา Research Methodology,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,9 ก.ค. 2008 - 30 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054599 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 1 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053591 ชื่อวิชา Research Methods in Packaging Technology,11 พ.ย. 2008 - 16 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Packaging Tech.,27 พ.ย. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,6 มี.ค. 2008 - 6 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,14 ม.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,27 ก.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,25 พ.ย. 2008 - 2 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Rice Flour by Alteration Its Calorimetric Profile for Rice noodle’s Quality แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,5 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 ก.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054599 ชื่อวิชา Thesis,4 ส.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054642 ชื่อวิชา Rheology in Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056423 ชื่อวิชา Rubber Technology,4 พ.ค. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สกัดสารและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,27 มี.ค. 2008 - 27 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,15 ส.ค. 2008 - 15 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054691 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Prod. Devel.,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403557 ชื่อวิชา Chemistry & Chemical Techno of Pulp & Paper,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,12 พ.ย. 2008 - 26 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,23 ส.ค. 2008 - 30 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,12 พ.ย. 2008 - 26 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054552 ชื่อวิชา Specialty Nutritional Product Development,17 พ.ย. 2008 - 24 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,2 ธ.ค. 2008 - 4 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 12 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054355 ชื่อวิชา Statistics for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Rice Product Concepts Development for British, French, Dutch and Belgian Consumer using Conjoint Ana แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 ก.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054559 ชื่อวิชา Development of Extruded Pet Food,9 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 18 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 ส.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052491 ชื่อวิชา Research Techniques,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสาร แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,12 พ.ย. 2008 - 29 ธ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,9 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053316 ชื่อวิชา Biopolymer Science,6 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่ แหล่งทุน :สกอ,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,4 พ.ย. 2008 - 3 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :16th IAPRI World Conference on Packaging ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Development of antimicrobial silver nanoparticles incorporated chitosan/starch based films,8 มิ.ย. 2008 - 12 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Silver Nanoparticles Stabilized in Chitosan Solution: Preparation by Gamma-Ray Irradiation and Feasible Application in Antimicrobial Film,16 ต.ค. 2008 - 18 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Permeability & Product Shelf Life,10 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกั แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตขนมปังกลิ่นรสขมิ้น,20 พ.ย. 2008 - 24 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,13 ก.พ. 2008 - 13 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,2 ก.ค. 2008 - 15 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056481 ชื่อวิชา Synthetic Rubber & Rubber Product Technology,7 ม.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2008

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 8
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาโครงการศึกษาและกำหนดรูปแบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาโครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักประสานงานชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยกระบวนการผลิตไซลิทอลไปศึกษาแผนธุรกิจนวัตกรรม,22 ธ.ค. 2008 - 19 ต.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 17
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทขนมแม่ยิ่ง จำกัด-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสูตรและศึกษาอายุการเก็บรักษา,9 มิ.ย. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจผ่านการประชุมวิชาการ,14 ก.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนา โครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงพลังงาน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ การใช้ประโยชน์จากของเหลือสบู่ดำครบวงจร,1 ต.ค. 2008 - 11 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานประชุมวิชาการ,14 เม.ย. 2008 - 11 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทขนมแม่ยิ่ง จำกัด-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้ประโยชน์ :ศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมคุกกี้,9 มิ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทดลองจำหน่าย 50 เครื่อง ขนาดความจุ 3 ลิตร,28 ส.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The 14th World Congress of Food Science and Technology, Shanghai การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผลงาน,19 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานประชุมวิชาการ,2 ก.ค. 2008 - 3 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงาน V.S. FRESHCO PACKING HOUSE และโรงงานอาหารอื่น การใช้ประโยชน์ :การให้คำปรึกษาPRE HACCP,2 มิ.ย. 2008 - 30 ม.ค. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงนิทรรศการด้วยเครื่องมือจริง เรื่อง “ไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดจากแป้งและน้ำทิ้งโดยชีววิธี” นิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการเกษตรนำไทย ออกโทรทัศน์เพื่อบุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ออกรายการโทรทัศน์ เรื่อง“ไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดจากแป้งและน้ำทิ้งโดยชีววิธี” ปี 2551 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2551,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อเพื่อบุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ออกรายการโทรทัศน์ เรื่อง“ไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดจากแป้งและน้ำทิ้งโดยชีววิธี” ปี 2551 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2551 ออกโทรทัศน์ช่อง 7 ,30 เม.ย. 2008 - 4 พ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นักเรียนระดับ ม.6 โรงเรียนทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ :แสดงในงาน open House ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,10 ม.ค. 2008 - 11 ม.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :บทความลงในวารสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะและนักวิชาการ เป็นบทความภาษาอังกฤษ ขึ้น web ดังนั้นจึงเผยแพร่ได้ทั่วโลก Chitradon, Lerluck (Buranakarl) *, Wilawan Channarong, Mongkol Ngmjarearnwong and Numthip Dechprae. Biohydrogen from Phototrophic Bacteria, A Renewable Energy Potentially Combine with Fuel Cell. Journal of Research in Engineering and Technology. 5(3) : 183-201. (2008) ,1 ก.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจ,8 เม.ย. 2008 - 13 ส.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.foodnavigator.com การใช้ประโยชน์ :มีผู้นำผลงานวิจัยไปอ้างอิง (ระบุ) อ้างอิงใน website: http://www.foodnavigator.com ,1 ต.ค. 2008 - 29 ก.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทจานรองแก้วที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ,13 พ.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กิจกรรมนิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์ :การผลิตชาดอดดาวเรือง และชาดอกไม้ จำหน่าย ในตลาดนัดเกษตรแฟร์ ปี 2551,30 ม.ค. 2008 - 3 ก.พ. 2008
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์จานรองแก้วที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ,6 พ.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ การใช้ประโยชน์ :บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ,23 ม.ค. 2008 - 12 ก.ย. 2009