การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2006

86

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

127

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

160

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 30
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท็อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท๊อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054543 ชื่อวิชา Texture & Texture Evaluation,12 มิ.ย. 2006 - 15 ก.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055131 ชื่อวิชา Basic Apparel Construction,12 มิ.ย. 2006 - 16 ก.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite. แหล่งทุน :สกว.,11 เม.ย. 2006 - 18 ก.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite. แหล่งทุน :สกว.,4 ก.ย. 2006 - 27 ต.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The East Asian Society of Dietay Life, Korea ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :International Symposium on East Asian Traditional Liquo,11 พ.ย. 2006 - 11 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052324 ชื่อวิชา Laboratory in Food Process Technology,16 พ.ย. 2006 - 17 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052499 ชื่อวิชา Research Techniques,5 มิ.ย. 2006 - 22 ก.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ,1 ก.ย. 2006 - 16 ก.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการผลิตเอทานอลจากกิ่งสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ,1 ก.ย. 2006 - 22 ก.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ปี 2549 ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Japan Council of NIR and The Korean Society of NIR ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy,28 มิ.ย. 2006 - 30 มิ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ผลของส่วนประกอบอาหารและอุณหภูมิต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมันในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์,3 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nano-Structure for nutraceutical Delivery Systems,15 ธ.ค. 2006 - 15 ธ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nano-Structure for Nutraceutical Delivery Systems,15 ธ.ค. 2006 - 15 ธ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 23 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,5 มิ.ย. 2006 - 29 ก.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419498 ชื่อวิชา Special Problems,23 ต.ค. 2006 - 2 มี.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AHTN/IEA Annex 21 Meeting ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Invited paper, Bioproduction of Hydrogen : Research in Thailand. AHTN/IEA Annex 21 Meeting,11 พ.ย. 2006 - 11 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2006 - 30 มี.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น แหล่งทุน :มก.,16 มี.ค. 2006 - 21 ก.ย. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052324 ชื่อวิชา Laboratory in Food Process Technology,16 พ.ย. 2006 - 17 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ต.ค. 2006 - 28 ก.ย. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054699 ชื่อวิชา Thesis,6 พ.ย. 2006 - 28 ธ.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,2 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการอบรมวิชาชีพ มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการทำสบู่และแชมพูจากน้ำมันพืช,29 เม.ย. 2006 - 25 เม.ย. 2009
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลทั่วไป การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงนิทรรศการด้วยเครื่องมือจริง ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549 ในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2549 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,21 ม.ค. 2006 - 4 ก.พ. 2006
2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ และ มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :การผลิตเยื่อและกระดาษจากส่วนต่าง ๆ ของไผ่ และการใช้ใบไผ่ห่อบะจ่าง (ณ. สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีเกษตรแม่ทาเหนือ จ.เชียงใหม่),3 พ.ค. 2006 - 4 พ.ค. 2006