การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2005

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055211 ชื่อวิชา Textile Technology I,14 พ.ย. 2005 - 25 ก.พ. 2006
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :the International Conference on Polymer Characterization Polychar-14 World Forum on Advanced Materia ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Self-assembling chitosan nanosphere: A novel material for DDS,17 เม.ย. 2005 - 22 เม.ย. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :55th SPSJ Annual Meeting ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Self-assembly of chitosan for biodegradable nanoparticle,24 พ.ค. 2005 - 26 พ.ค. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :10th International Chitin and Chitosan Conference-7th European Chitin Society Conference (10th I.C.C ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: preparation, characterization, and feasible application,6 ก.ย. 2005 - 9 ก.ย. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051333 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry III,8 ส.ค. 2005 - 15 ก.ย. 2009
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรดไดแอซิด,1 พ.ค. 2005 - 3 พ.ค. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการอบรมวิชาชีพ มก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่จากน้ำมันเหลือทิ้ง,22 เม.ย. 2005 - 24 ต.ค. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาการจัดตั้งเมืองปาล์มน้ำมัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- บริษัท COT ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันด้านอุตสาหกรรม,2 พ.ค. 2005 - 26 ธ.ค. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2005 - 31 ส.ค. 2009
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419485 ชื่อวิชา Soil Microorganisms,30 พ.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419498 ชื่อวิชา Special Problems,24 ต.ค. 2005 - 3 มี.ค. 2006
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Journal Royal Society of Chemistry ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.,1 ม.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2005
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท,1 ต.ค. 2005 - 30 พ.ย. 2008
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งทุน :Michigan State University,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006
2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งทุน :Michigan State University,1 ต.ค. 2005 - 30 ก.ย. 2006

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Blue Cross Blue Shield of Michigan การใช้ประโยชน์ :หาวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อลด error ในระบบ billing ของบริษัท,1 ธ.ค. 2005 - 31 พ.ค. 2006