การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2012

128

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

209

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

153

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

18

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 131
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,5 ก.ย. 2012 - 6 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,13 ก.พ. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,5 ก.ย. 2012 - 26 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054452 ชื่อวิชา Lab. in Techniques for Product Development,10 ธ.ค. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :วช,30 เม.ย. 2012 - 29 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055331 ชื่อวิชา Apparel Production Processes,3 ก.ค. 2012 - 2 ก.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055231 ชื่อวิชา Apparel Technology,2 ก.ค. 2012 - 1 ก.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สนใจจากภาครัฐและเอกขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Making Ochratoxin A – specific monoclonal antibody for development of the detection kit แหล่งทุน :Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, Kasetsart University Institute for Advanced Studies, Kasetsart University (CASAF, NRU-KU),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :วช.,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาฟิล์มเป่าแตกสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :วช.,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,18 มิ.ย. 2012 - 25 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053414 ชื่อวิชา Polymer Technology,4 ก.ค. 2012 - 11 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,5 ม.ค. 2012 - 9 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,1 ม.ค. 2012 - 29 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์ แหล่งทุน :สวพ,19 เม.ย. 2012 - 18 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน แหล่งทุน :โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,11 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สนใจ ภาครัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,8 ก.พ. 2012 - 25 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054353 ชื่อวิชา Principles of Process Development,16 ม.ค. 2012 - 27 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,7 ม.ค. 2012 - 7 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,13 ก.พ. 2012 - 8 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทยระดับมืออาชีพ,4 ส.ค. 2012 - 4 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,19 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054449 ชื่อวิชา Manage. of Raw Material Quality in Agro-Ind.,11 ม.ค. 2012 - 25 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,7 ก.ค. 2012 - 25 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินฯ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),24 ก.พ. 2012 - 24 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,13 ก.พ. 2012 - 8 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่,25 เม.ย. 2012 - 25 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,13 ก.พ. 2012 - 8 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,11 มิ.ย. 2012 - 25 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,15 ต.ค. 2012 - 2 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,29 ส.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,13 ก.พ. 2012 - 8 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,7 ก.ค. 2012 - 25 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,7 ก.ค. 2012 - 25 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002524 ชื่อวิชา Toxic Substances in Feed,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อาคารการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบูรณาการใช้ชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจ,14 ก.ค. 2012 - 27 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 25 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 26 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,22 ส.ค. 2012 - 22 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054452 ชื่อวิชา Lab. in Techniques for Product Development,17 ธ.ค. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ค. 2012 - 1 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามสำหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,13 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,13 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051333 ชื่อวิชา Unit Operation in Agro-Industry III,3 ก.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054691 ชื่อวิชา Adv.Research Methods in Agro-Ind. Prod.Devel.,17 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,13 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,17 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052202 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,26 ม.ค. 2012 - 27 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053331 ชื่อวิชา Packaging Dynamics,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053413 ชื่อวิชา Colloids for PKT.& Bio-based Materials,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสารสำคัญจากรำข้าวไรซ์เบอรี่สกัดน้ำมันเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพและความงาม แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 มี.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 053581 ชื่อวิชา Bio-Based Materials in Packaging,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการขึ้นรูปแบบฉีด แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการ,30 เม.ย. 2012 - 29 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051334 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,13 ก.พ. 2012 - 8 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,30 ส.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"หลักการและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์”,8 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,2 ก.ค. 2012 - 30 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055522 ชื่อวิชา Industrial Technology of Textile Chemistry,1 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053582 ชื่อวิชา Advanced Biopolymer Technology,3 ก.พ. 2012 - 25 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052202 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,19 ม.ค. 2012 - 20 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055523 ชื่อวิชา Industrial Technology of Natural Fibers,21 ธ.ค. 2012 - 21 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054596 ชื่อวิชา Selected Topics in Agro-Ind. Prod. Devel.,14 มิ.ย. 2012 - 11 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,28 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,28 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กอ. 640 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หัวข้อ: การขยายกำลังการผลิต ,9 ก.พ. 2012 - 9 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบกระบวนการอบแห้งผลไม้แช่อิ่มโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัย มก.,2 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,18 ม.ค. 2012 - 25 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052315 ชื่อวิชา Laboratory for Principles of Food Analysis,22 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,26 พ.ย. 2012 - 29 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประกอบอาหารไทยและการบริการจัดการร้านยอาหารไทย ระดับมืออาชีพ,4 ส.ค. 2012 - 6 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์ แหล่งทุน :สวพ,19 เม.ย. 2012 - 18 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,1 ก.พ. 2012 - 31 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054562 ชื่อวิชา Process Design for Agro-Indust. Prod.Devel.,7 ก.ค. 2012 - 25 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054231 ชื่อวิชา Fundamental Process Engineering,11 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054463 ชื่อวิชา Meat & Poultry Product Development,1 พ.ย. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการใช้ไคโตซานและสารสกัดจากขิงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อวัวบด แหล่งทุน :สวพ.,1 ส.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,1 พ.ย. 2012 - 23 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อะฟลาทอกซิน,24 พ.ย. 2012 - 24 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การต่อยออดนวัตกรรมและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตอาหารในอุตสาหกรรมขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ,6 มิ.ย. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2555 ,1 ต.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,13 ก.พ. 2012 - 23 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,1 มิ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มี.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 34
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันเชิงบูรณาการ (Jerusalem artichoke) งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การใช้ประโยชน์ :จัดแสดงผลงานในงาน มหกรรมวิชาการ สกว.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,20 มิ.ย. 2012 - 24 มิ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ก.พ. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชน นักศึกษา ผู้อ่าน การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ,25 ก.พ. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :บทความเรื่อง กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลผสมฟรุกโทสและโอลิโกฟรุกโทส,1 มี.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มก-ธกส. การใช้ประโยชน์ :นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสูตรปั้นสิบและยืดอายุการเก็บรักษาให้แก่กลุ่มแม่บ้าน,20 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้ประโยชน์ :เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการสกัดไขมันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมที่ปรึกษา จำนวน 20 คน,28 ส.ค. 2012 - 28 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันเชิงบูรณาการ (Jerusalem artichoke) งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มก-ธกส. การใช้ประโยชน์ :ยืดอายุการเก็บรักษาของปั้นสิบและหมี่กรอบของกลุ่มแม่บ้านภาคกลาง,19 พ.ย. 2012 - 18 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้ประโยชน์ :เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการสกัดไขมันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมที่ปรึกษา จำนวน 20 คน,28 ส.ค. 2012 - 28 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้ประโยชน์ :เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการสกัดไขมันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมที่ปรึกษา จำนวน 20 คน,28 ส.ค. 2012 - 28 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ,26 เม.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ,26 เม.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :เป็นผลงานต่อยอดจากการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,29 พ.ค. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเชิงวิชาการต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ,7 มิ.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ,26 เม.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การใช้ประโยชน์ :เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการสกัดไขมันให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (มหาชน) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมที่ปรึกษา จำนวน 20 คน,28 ส.ค. 2012 - 28 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 การใช้ประโยชน์ :ธาริณี นามพิชญ์. “การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลีแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์”, การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, กันยายน 2555.,3 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มก-ธกส. การใช้ประโยชน์ :ยืดอายุการเก็บรักษาหมี่กรอบของกลุ่มแม่บ้าน,17 ธ.ค. 2012 - 26 ก.พ. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ,29 พ.ค. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย การใช้ประโยชน์ :ธาริณี นามพิชญ์. “อิทธิพลของการฉายรังสีแกมม่าต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน”, วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 92, เดือนมีนาคม-เมษายน 2555.,7 มี.ค. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวันเชิงบูรณาการ (Jerusalem artichoke) งานจัดแสดงนวัตกรรม “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” งานเกษตรแฟร์ ประจำ ปี พ.ศ. 2555 อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ นิทรรศการ กลุ่ม 6 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร,30 พ.ค. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์จากหัวเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค จัดแสดงผลงานในงาน มหกรรมวิชาการ สกว.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,20 มิ.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ การใช้ประโยชน์ :นิสิต/นักศึกษา/นักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2020

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 20
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เ้ข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :-,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :[บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิล แอนดืแกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลีแลคติกแอซิด อิโคแฟล็กซ์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์, เลขที่อนุสิทธิบัตร: 1203001374, วันที่ได้รับ 27/11/2555,10 ม.ค. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ที แอท พี ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ้งกิ้ง โปรดักส์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ได้ส่งรายงานให้บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท,3 ธ.ค. 2012 - 8 ธ.ค. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยที่ได้เป็นการผลิตเจลล้างมือต้นแบบ และได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของสารผสมที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อผลิตเจลล้างมือสูตรอื่นๆ หรือผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้อัลกอฮอล์เป็นส่วนผสม และใข้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบสัดส่วนการใช้สารสกัดพรอพอลิสและสารสกัดสมุนไพร/สารออกฤทธิ์จากพืช ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะชนิดต่างๆ ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของสารดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งจุลินทรีย์ต่อไป อาทิ เจลล้างมือ สบู่ฆ่าเชื้อ เป็นต้น,1 พ.ค. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อกับทีมนักวิจัยและได้เข้าร่วมกับทีมนักวัจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย,4 เม.ย. 2012 - 4 เม.ย. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือต้นแบบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012